Değerli Misafirlerimiz, URAN TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ AŞ – Ramada İstanbul Asia Luxury Hotel (Bundan sonra “Otel” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

I- Veri Sorumlusu
Ramada İstanbul Asia Luxury Hotel (https://ramadaistanbulasia.com/) web sitesi ile Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:32 Üsküdar-İstanbul/Türkiye adresinde faaliyet gösteren otelin sahibi olup; finansal, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, iletişim, işlem güvenliği, kimlik, konaklama, yorum ve şikâyet verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

 

 

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz; bilgi güvenliği süreçlerinin yürtülmesi, denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

 

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; gerekmesi/talep gelmesi halinde yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hissedarlarımız ile; zorunlu bireysel emeklilik ve maaş ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi, konaklama hizmetlerinin yerine getirilmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla danışman eğitim şirketi, avukatlık ve muhasebe bürosu, restoran ve acenteden oluşan tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

 

 

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme imzalanması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda bizzat veya telefon araması veya yüzyüze iletişime geçilmesiyle otomatik olmayan yöntemlerle; internet sitemiz üzerinden online rezervasyon yapılması, online satış platformları, acente, grup şirketler, sadece ortak alanlarda bulunan kamera sistemi ve dahili telefon santral sistemi aracılığı ile otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

 

 

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;
a-)“ Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:32 34662 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki şirketimize bizzat gelerek,
b-) “uran.turizmyatirimlar@hs03.kep.tr” şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
c-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,
d-) Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “ik@ramadaistanbulasia.com” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.